RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w  Kamieniu – siedziba szkoły Kamień 376, 36-053 Kamień, tel. 17 583 15 42, adres e-mail smkamien@poczta.fm

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan z którym może się Pani/Pan kontaktować w kwestiach dotyczących przetwarzania przez Szkołę Pani/Pana danych osobowych, tel. 17 855 67 76, adres e-mail inspektor@gminakamien.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) realizacji zadań dydaktycznych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 z p.z.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO

lub

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO

lub

c) w pozostałych przypadkach – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Administratora przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt).

Osoba (rodzic / opiekun prawny), której dane dotyczą ma prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych

b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

d. przenoszenia danych

e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę do ich przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.